Miljoenennota

Voortgang Belastingplan 2017 c.s.

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het Belastingplan 2017 naar de Eerste Kamer gestuurd. In de nota worden vragen beantwoord die bij de behandeling van de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer zijn gesteld.

Boetevrij aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek
De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) is onder voorwaarden vrijgesteld van inkomstenbelasting. Een van de voorwaarden is dat ten minste 15 of 20 jaar premie is betaald of een bedrag is ingelegd voor de spaarrekening of het beleggingsrecht. Na 15 jaar premiebetaling geldt een lage vrijstelling, na 20 jaar premiebetaling geldt een hoge vrijstelling. Als een KEW, SEW of BEW eerder tot uitkering komt moet over het rentebestanddeel in de uitkering inkomstenbelasting worden betaald. Het rentebestanddeel is het bedrag van de uitkering verminderd met het totaal van de betaalde premies of inleg. Op grond van een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën kan de hoge vrijstelling in een aantal gevallen worden toegepast ondanks dat niet aan de termijn is voldaan. De zogenaamde tijdklemmen op de uitkering vervallen in die situaties.
Deze goedkeurende regeling wordt nu opgenomen in de wet. De vrijstelling voor de uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning kan ook worden toegepast wanneer met de uitkering een restschuld wordt afgelost. De staatssecretaris merkt op dat het buiten toepassing laten van de tijdklemmen niet nodig is wanneer al is voldaan aan de eis van 20 jaar premiebetaling. Ook in dat geval is het aanwenden van de uitkering ter aflossing van een restschuld dus afdoende om een vrijstelling te kunnen benutten.

Bij de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 is een amendement ingediend om de tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW te laten vervallen. Onderzocht wordt of het wenselijk is om de tijdklemmen ook te laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. De vraag is wat de fiscale gevolgen zijn van het amendement op een of meerdere gedeeltelijke opnames uit een KEW en wat de gevolgen zijn voor het eindkapitaal na een gedeeltelijke opname uit een KEW met een gegarandeerd eindkapitaal. Een tussentijdse gedeeltelijke afkoop leidt tot het fictief tot uitkering komen van de gehele polis. Eenmalig kan na 15 jaar een tussentijdse gedeeltelijke afkoop plaatsvinden, maar bij een volgende gedeeltelijke afkoop geldt de fictie van gehele uitkering. Het amendement heeft tot gevolg dat de genoemde goedkeuring voor een eerste gedeeltelijke afkoop na 15 jaar vervalt, omdat de lage vrijstelling verdwijnt bij het geheel vervallen van de tijdklemmen.
Wanneer de regeling van het amendement wordt ingevoerd, gaat de wettelijke eis van jaarlijks premie voldoen voor de gehele looptijd gelden. Door een KEW, SEW of BEW premievrij te maken gedurende de looptijd wordt niet meer aan de voorwaarden voldaan en zou de vrijstelling voor de uitkering komen te vervallen.

Afschaffen pensioen in eigen beheer
Ten aanzien van het afschaffen van pensioen in eigen beheer zijn vragen gesteld die betrekking hebben op een elders verzekerd deel van het pensioen van de dga. In de memorie van antwoord is aandacht besteed aan twee vormen van elders verzekerd pensioen, namelijk de dekkingspolis en de gesplitste uitvoering van de pensioentoezegging.
Bij een dekkingspolis heeft de bv een deel van het pensioen in eigen beheer ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De dga heeft dan geen aanspraken op de verzekeringsmaatschappij. Bezien vanuit de dga als pensioengerechtigde is voor het geheel van het pensioen sprake van eigen beheer. Afkoop of reguliere uitkering van de dekkingspolis heeft geen gevolgen voor de persoon van de uitvoerder van de pensioenregeling. Dat blijft de bv.
Bij een gesplitste uitvoering van de pensioentoezegging is dat anders omdat dan niet de bv maar de dga de begunstigde is van de verzekering. Voor dat deel  is dus geen sprake van in eigen beheer verzekerd pensioen. Wordt een dergelijke verzekering overdragen aan de bv, dan gaat de bv optreden als uitvoerder van de pensioenregeling en is sprake van eigen beheer.
De staatssecretaris is van mening dat aanpassing van de wetgeving voor de overdracht van verzekerde delen van een pensioenvoorziening niet nodig is.

Oudedagsreserve
De staatssecretaris deelt de opvatting dat ook de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting zou moeten verdwijnen. Het afschaffen van de regeling van het pensioen in eigen beheer heeft echter prioriteit. Besluitvorming over de toekomst van de oudedagsreserve laat de staatssecretaris over aan het volgende kabinet.

Stemming over wetsvoorstellen
De stemming over alle wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, zal op 20 december a.s. plaatsvinden.