Miljoenennota

Aanpassing loonbegrip WVA

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA) wordt het in de praktijk gehanteerde loonbegrip van de WVA, waarbij eindheffingsloon niet tot het voor de S&O-afdrachtvermindering relevante loon wordt gerekend, opgenomen.

De ontvanger van een S&O-verklaring moet het in een kalenderjaar bestede aantal S&O-uren en de gerealiseerde kosten en uitgaven per S&O-verklaring melden. Doet hij dat niet, dan wordt er een boete opgelegd. De boete wordt in de praktijk op maximaal € 2.500 vastgesteld. Dit bedrag wordt nu in de wet als maximumboete opgenomen. De hoogte van dit bedrag zal eens in de vijf jaar geëvalueerd worden. Bij het opleggen van deze boetes gaat een lichtere procedure gelden dan de procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht.