Loonbelasting

Fictieve dienstbetrekking

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. er bestaat een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;
  2. de werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende zekere tijd; en
  3. de werkgever is verplicht om loon te betalen aan de werknemer.

In een procedure over een naheffingsaanslag loonheffingen bestreed een bv het bestaan van een dienstbetrekking met een ingehuurde persoon. De rechtbank oordeelde dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake was van een gezagsverhouding. De ingehuurde persoon had de vrijheid om de dagelijkse leiding en het dienstverleningsproces van de bv naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. De dga van de bv hield zich niet bezig met de dagelijkse leiding van de onderneming en had daarvan ook geen verstand. De ingehuurde persoon had bijzondere kennis op het gebied van de ondernemingsactiviteiten. Daarom ontbrak de voor een dienstbetrekking vereiste gezagsverhouding.

Wel was sprake van een fictieve dienstbetrekking. De vereisten daarvoor zijn dat een natuurlijke persoon op doorgaans ten minste twee dagen per week gedurende een periode langer dan een maand persoonlijk arbeid verricht. Het bruto-inkomen per week moet daarbij ten minste 2/5 maal het minimumloon bedragen. Aan die vereisten was voldaan. De rechtbank merkte op dat het niet nodig is dat de fictieve werknemer zich heeft verbonden tot het persoonlijk verrichten van arbeid. De feitelijke situatie is bepalend.

Volgens de wet is er geen sprake van een fictieve dienstbetrekking als de arbeid is verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Deze uitzondering deed zich hier niet voor. Naar het oordeel van de rechtbank was er onvoldoende bewijs voor ondernemerschap van de ingehuurde persoon. Deze had slechts één opdrachtgever en liep geen debiteurenrisico.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20192217, BK-18/00839 tot en met BK-18/00841 | 29-08-2019

Fictieve dienstbetrekking

De Wet op de loonbelasting verplicht niet alleen tot inhouding van loonbelasting bij een dienstbetrekking maar ook bij een fictieve dienstbetrekking. Anders dan bij een echte dienstbetrekking geldt bij een fictieve dienstbetrekking geen verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, maar is voldoende dat in feite persoonlijk arbeid wordt verricht. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

Het arrest heeft betrekking op de uitvoering van werkzaamheden door buitenlandse arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten werkten op basis van overeenkomsten van onderaanneming met de opdrachtgever. Bij de uitvoering van de werkzaamheden was namens de opdrachtgever niemand aanwezig om instructies te geven. Onderlinge vervanging was toegestaan en vond plaats buiten de opdrachtgever om, zonder dat daarvoor toestemming werd gevraagd. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat geen sprake was van echte of fictieve dienstbetrekkingen. Voor een echte dienstbetrekking had de inspecteur aannemelijk moeten maken dat er een gezagsverhouding bestond. Voor een fictieve dienstbetrekking had de inspecteur volgens het hof aannemelijk moeten maken dat de arbeidskrachten verplicht waren de arbeid persoonlijk te verrichten. Dat laatste is niet juist. Hof Den Bosch moet nu onderzoeken of wellicht toch sprake is van fictieve dienstbetrekkingen.